Vliegen aan banden 
Nieuws

07-10-2021

 

Pleidooi voor mijn systeem voor vliegen aan banden

 

In de Volkskrant van 30 september een artikel met bezwaren tegen CO2-rantsoen. Wie-ben-ik heeft een voorstel voor een emissiesysteem voor vliegen gedaan, op www.vliegenaanbanden. Ik pleit daar 'gewoon' mee te beginnen al is het one-issue, maar toch al lastig genoeg. Waarom:

• vliegen is voorlopig grotendeels fossiel en sterk gezondheidsbedreigend
• relatief weinig burgers veroorzaken relatief veel vervuiling
• er is een sterke samenhang tussen rijkdom en vervuiling door vliegen

• er komt geld voor een fonds voor versneld werken aan duurzamer vervoer, met name doorgaande Europese (nacht)treinen
• het systeem beloont niet-vervuilers en belast vervuilers
• verwachting is dat het systeem draagvlak krijgt van burgers

• als het systeem goed draait is het een voorbeeld voor andere landen en kan het een goed exportproduct worden
• gebruik van systeem door burgers is relatief eenvoudig. Degene die meeste vliegt moet meeste moeite doen
• geautomatiseerd. Geen onderhandelen en toezichthouder

• vrijheid om te vliegen blijft onaangetast, alleen zal vliegen aanmerkelijk duurder worden
• praktijkervaringen leiden hopelijk tot ideeën en initiatieven om ook ander klimaatgerelateerd gedrag te veranderen

 

Compenseren van uitstootongelijkheid 

 

De uitvoering van de Europese Green Deal zal voor burgers ongetwijfeld tot hogere kosten leiden, ook voor wonen en mobiliteit. De maatregelen zullen vooral burgers met lagere inkomens treffen.

 

In de Volkskrant van 30 juli pleitte Marc Davinson voor het gelijkelijk onder burgers, arm of rijk, verdelen van de opbrengsten die binnenkomen met het emissiehandelssysteem voor bedrijven. Deze maatregel zou burgers met lagere inkomens relatief beter compenseren dan rijkere burgers.

Frank Kalshoven (Volkskrant, 1 augustus) vindt het idee van Davinson sympathiek, maar hij verwerpt het ook. De hoofdreden is dat we voor het nivelleren van financiële ongelijkheid, nog versterkt door klimaatingrepen, andere systemen hebben, namelijk belastingen en premies. We moeten niet met één systeem twee doelen willen bereiken.


Ondanks het gelijk op dit punt van Kalshoven is er mijns inziens veel te zeggen voor het leggen van een expliciete koppeling tussen persoonlijke uitstoot en persoonlijke financiële kosten en opbrengsten. Uitstootongelijkheid blijkt immers een sterke samenhang te hebben met financiële ongelijkheid. 


Het voorbeeld bij uitstek is vliegen: rijkere mensen vliegen in het algemeen meer en stoten meer CO2 uit dan minder rijke mensen. Misschien zonder het te weten betalen niet-vliegende mensen, vaak minder rijke dus, via belastingafdracht ook nog eens voor de uitstoot door wel vliegende, vaak rijkere, mensen.  De kans dat minder rijke mensen de negatieve gevolgen van de luchtvaart in de vorm van herrie en fijnstof ervaren is groter. Om onze planeet te redden, helemaal vanuit deze tak van mobiliteit die op kortere termijn niet te verduurzamen is, moeten wel-vliegers progressief belast worden en niet-vliegers juist beloond. Op deze website Vliegen aan banden heb ik een systeem geschetst dat dit doel kan bereiken.


Het koppelen van uitstoot en kosten/opbrengsten helpt bij het verkrijgen van draagvlak voor klimaatpolitiek en zal kiezers niet in de armen van populisten drijven.  In het geval van de luchtvaart is het niet al te ingewikkeld draagvlak te verkrijgen – zij het dat het demissionair kabinet met alle macht vliegtuigen in de lucht wil houden en het aantal juist wil vergroten -, bij andere activiteiten zoals autorijden en vlees eten wordt het al veel moeilijker, en helemaal bij een systeem voor persoonlijke CO2-handel – onderzocht door onderzoekers van LTO - dat wil sturen op een aantal componenten.

 

 

 

17-06-2021

Klimaatzaak België

 

Verslag van David Van Reybrouck over de Klimaatzaak in België

 

 

25-3-2021

Boer doet leven. Belangwekkend boek over twintig boeren die genoeg hebben van de standaardpraktijk.

 

Bespreking van boek Boer doet leven

 

 

30-1-2021

Kieswijzer Luchtvaart nummer 3 gereed

Zie Kieswijzer Luchtvaart januari 2021 voor het rapport.

 

 

19-1-2021

Een miljoen niet doen

Deze bijdrage (1 miljoen niet doen) heeft betrekking op de wens van veel politieke partijen om 1 miljoen woningen te bouwen in de komende tien jaar. In verband met vliegen is deze wens relevant in de zin dat er nog meer mensen last zullen krijgen van herrie en fijnstof, afkomstig van vliegtuigen. Ons land heeft namelijk de grootste behoefte aan woningen in het gebied net ten zuiden van Amsterdam, onder de rook van Schiphol. Ook zullen de bewoners van deze nieuwe woningen zorgen voor een toename van vliegbewegingen.

Ik laat de oorzaak zien van de behoefte aan woningen, bespreek de anti-groene gevolgen ervan en schets alternatief beleid waardoor de bouwwoede binnen de perken kan blijven.

 

15-1-2021

Trein versus vliegtuig

Naar aanleiding van een publicatie van en een interview met Dr. ir. Carlo van de Weijer (TU Eindhoven) waarvan de strekking is dat de trein geen alternatief is en zal worden van het vliegtuig heb ik mijn commentaar gegeven, ook na interactie met Carlo. Het is te vinden op Trein versus vliegtuig

Reacties zijn welkom!

 

5-10-2020

Kieswijzer Luchtvaart nummer 2 gereed

Zie Kieswijzer Luchtvaart oktober 2020 voor het rapport.

 

7-9-2020

E-mail aan politieke partijen over Kieswijzer Luchtvaart eind september

 

Aan VVD, CDA, D66, CU, PvdA, GL, PvvD, SP, PVV en FvD heb ik in een e-mail meegedeeld dat ik eind september opnieuw, aan de hand van hun standpunten, een Kieswijzer zal opstellen.

Ook met behulp van Twitter stelde ik mij bekende woordvoerders luchtvaart op de hoogte van mijn plan. 

 

14-4-2020

Vakantie na de lockdown: waarheen en hoe?

 

In 2019 reisden de meeste Nederlandse vakantiegangers per vliegtuig. Hoe reizen we na de lockdown? Onze regering zal ons weer in het vliegtuig wensen. KLM en Schiphol zullen de enorme leningen waarvoor de regering garant staat moeten terugbetalen. Los van de vraag of de burgers kunnen en willen vliegen kan de 1.5m-economie roet in het eten strooien. Een Boeing of Airbus is vier à vijf keer te klein. Passagiersplaatsen vergroten dan maar of liever instappen met mondmasker, bril, handschoenen en luier?

Reizen per trein loopt tegen dezelfde ruimtelijke problemen aan. De trein is ook een regelrechte concurrent van het vliegtuig. Versneld in Europees verband werken aan het langverwachte European Rail Traffic Management System (ERTMS) lijkt voor regeringen waarschijnlijk niet opportuun. Geen doorgaande vakantie(nacht)treinen van en naar Europese bestemmingen dus. Jammer, want de omstandigheden zijn nu ideaal voor werken aan het spoor.

Toch maar met de auto de weg op dan? De vakantiewegen zullen voller zijn dan ooit.

Blijft over: vakantie in eigen land. Dat wordt schrikken want de rentmeesters van het CDA (ja, zo noemen ze zichzelf) hebben ons in samenwerking met de veetelers niet veel fraais aan natuur en platteland nagelaten.

Wenselijke oplossingen zijn wat mij betreft toch:
1. Construeren en uitbouwen van een netwerk van doorgaande nachttreinen,
2. Weer aantrekkelijk maken van het platteland. Subsidiëren van kringlooplandbouw (geen gebruik van kunstmest, geen antibiotica, geen herbiciden en andere pesticiden, vasthouden van regenwater). Halveren van de veestapels door subsidies te verleggen en door uitkopen. Schaalverkleining. Opnieuw planten van heggen en houtwallen.

 
10-3-2020
Luchtvaart en veeteelt: confrontatie van beelden en feiten
 
Luchtvaart en veeteelt bedreigen allebei de gezondheid van ons land, van onze burgers en van onze natuur. Luchtvaart levert gezondheidsproblemen en herrie voor miljoenen Nederlanders en bedreigt op mondiale schaal het klimaat. Veeteelt legt op een gigantische schaal beslag op grond en water en vernietigt op evengrote schaal de kwaliteit van grond en water, door uitstoot van ammoniak uit mest, methaan, fosfaat en door gebruik van antibiotica bestrijdingsmiddelen. Veeteelt bedreigt net als luchtvaart de gezondheid van veel burgers.
De veeteelt bedient zich van methoden waardoor de Nederlandse natuur op ingrijpende manier wordt aangetast, niet alleen door verzuring maar ook door vernieling van bodem, weghalen van houtwallen et cetera.
Hier raakt de problematiek van de luchtvaart die van het vernielen van de natuur. Als de luchtvaart niet groeit en mensen veel minder gaan vliegen, wat ik op deze website bepleit, zullen meer Nederlanders op vakanties in eigen land aangewezen zijn. We kunnen dan geen land hebben dat door vervuiling en vernietiging zijn aantrekkelijkheid heeft verloren.
Opmerkelijk is dat regeringen de afbraak van ons land - door luchtvaart en veeteelt- door vele jaren heen hebben gesteund en nog steeds steunen, en dat fraude vanuit de sectoren niet of onvoldoende krachtig wordt gecontroleerd en bestreden. De kwalijke overeenkomsten staan in bijgaand document.
 
2-3-2020
Air France ondervindt concurrentie van TGV
 

De Franse regering en Franse burgers verdienen een felicitatie. Air France voelt de concurrentie van de hogesnelheidstreinen in eigen land. De winst voor Air France valt tegen (NRC, 20 februari) maar het gevolg van minder vliegen is dat het klimaat (conform het Parijs-akkoord) en de gezondheid van bewoners in de buurt van vliegvelden minder worden aangetast. De volgende stap is het overhevelen van de overheidssubsidies van vliegtickets naar treintickets. Op die manier is het mogelijk om reizigers die het minst vervuilen het meest te belonen.

 

Onze eigen regering wil juist de groei van de luchtvaart versterken, toegejuicht door topmannen Elbers (KLM) en Benschop (Schiphol), en de machtsstrijd tussen KLM en Air France aanwakkeren, omdat KLM immers relatief meer winst maakt.

 

Laat onze regering het juist anders aanpakken. Maak met de Franse - en Belgische- regering afspraken om Nederlandse en Franse steden beter en goedkoper met elkaar te verbinden. Te denken valt aan nachttreinen die vakantiegangers goedkoop en zonder overstappen van en naar een aantal bestemmingen in Frankrijk en Nederland brengen.

 
 
1-3-2020
Gerechtshof GB: extra baan op Heathrow is verboden want tegen akkoord van Parijs
 
Op 27 februari heeft het Court of Appeal zich uitgesproken tegen het aanleggen van een derde baan op Heathrow (The Guardian, februari 2020). Op die baan zouden 700 vliegtuigen per dag kunnen opstijgen en landen. Het aantal passagiers zou ver boven de huidige 800.000 passagiers per jaar uitkomen en de CO2-uitstoot zou navenant stijgen.  De regering heeft geen rekening gehouden met het akkoord van Parijs dat voorschrijft dat elke sector verantwoordelijk is voor de reductie van zijn uitstoot. De regering gaat niet tegen de uitspraak in beroep. 
Deze uitspraak wordt gezien als cruciaal voor toekomstige pogingen van luchthavens om te groeien of te realiseren, zoals Schiphol resp. Lelystad.
 
 
 
19-1-2020
Advies Remkes en stikstof uit autoverkeer van en naar Schiphol
 

Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van J. Remkes bracht op 15 januari zijn rapport uit. Daarin adviseerde het college onder meer om het wegverkeer van en naar Schiphol (naar schatting goed voor 30% van de stikstofemissies) te ontmoedigen. Dat betekent dat reizigers meer met Openbaar vervoer van en naar Schiphol gaan reizen.

 

Voor het bedrijfsmodel van Schiphol en voor de grootaandeelhouders van Schiphol, te weten de Nederlandse overheid en gemeenten Amsterdam en Rotterdam (92% van de aandelen), zou deze maatregel bijzonder slecht uitkomen. Following the Money (januari 2020) becijferde dat Schiphol de inkomsten afkomstig van duur geparkeerde auto´s (en ook de inkomsten uit kantoorvastgoed en uit winkel en horeca) hard nodig heeft om de verliezen van de luchtvaartactiviteiten te dempen.

 

Schiphol wordt door de KLM (waarin ook overheid en gemeente Amsterdam een flink belang hebben) gedwongen om zijn luchthavengelden beperkt te houden, om op die manier, in concurrentie met andere aanbieders, het hub-netwerk voor transferpassagiers in stand te houden en uit te breiden. De transferpassagiers gaan zo snel mogelijk van het ene vliegtuig het andere in, wat de titel van het artikel van FTM verklaart.

 

Met andere woorden, het is een zeer lastige opdracht voor Schiphol en diens aandeelhouders om het advies van Remkes over ontmoediging van autoverkeer in te willigen.

 

Terug