Vliegen aan banden 

Kieswijzer luchtvaart verkiezingen Amstelveen 2022

Rapport van standpunten politieke partijen over luchtvaart

Ik baseerde me op de informatie van partijen op hun websites. De peildatum was 21 februari. 
Het gaat om 12 partijen die hier vermeld staan.

Actief voor Amstelveen had geen luchtvaart\Schiphol hoofdstuk opgenomen in het verkiezingsprogramma. Ik heb er geen vertrouwen in dat deze partij de inwoners zal beschermen tegen vlieghinder en uitstoot van Schiphol. De partij is daarom niet meegenomen in de score.

Deze kieswijzer kijkt enkel naar de standpunten in de actuele verkiezingsprogramma’s en houdt de partijen een spiegel voor. De letterlijke teksten zijn te vinden in bijgaand document.
Er wordt geen rekening gehouden met de standpunten of moties uit voorgaande jaren.


Rubrieken
De acht rubrieken om de standpunten van partijen te karakteriseren en met elkaar te vergelijken zijn net als in de landelijke verkiezingen van 2021:

a. Economie. De nadruk die wordt gelegd op luchtvaart als banenmotor, factor voor vestiging van bedrijven etc. Het economisch belang is reden om groei van de luchtvaart voor te staan.
b. Groei. Het standpunt over groei van Schiphol.
c. Lelystad. Het standpunt over vestigen van luchthaven Lelystad voor vakantievluchten.
d. Bewoners. Zorg voor de noden van bewoners in de buurt van luchthavens in verband met geluidsoverlast en luchtvervuiling. Adaptief bouwen door betere isolatie is een argument dat samengaat met standpunt pro groei.
e. Prijsverhoging. Standpunt over verhogen van de prijs van tickets, kerosine, etc. 
f. Duurzaam vliegen. Standpunt over mogelijkheid dat luchtvaart duurzamer kan worden door biofuels, synthetische kerosine, schonere en stillere vliegtuigen, elektrisch vliegen etc. Berekeningen van experts laten zien dat de verduurzamingsplannen niet voldoende zijn om groei te rechtvaardigen. Ook experts zien geen mogelijkheid van duurzaam vliegen vóór 2050.
g. Duurzaam alternatief transport. Standpunt over duurzaam vervoer per trein als alternatief.
h. Klimaatverandering. Standpunt over de rol van luchtvaart in verband met CO2-uitstoot, in het kader van de klimaatopwarming en het Parijsakkoord van 2015. Dit wijst op een perspectief dat de grenzen van ons land overschrijdt.

Vergelijking van standpunten

a. Economie
PvdA, SP, CDA, CU, Goed voor Amstelveen benoemen geen economisch belang, de overige partijen noemen wel het belang maar geven aan dat dit niet in balans is met de overlast.
b. Groei
CU, Goed voor Amstelveen, Burgerbelangen Amstelveen, PvdA, SP wensen (kleine) krimp of vermindering van vliegbewegingen op Schiphol.
GL spreekt van krimp maar verwijst ook naar een 2e Kaagbaan en groei onder voorwaarden
VVD, D66, CDA, 50plus geven aan dat grenzen bereikt zijn maar spreken niet van krimp.
c. Lelystad
D66, Burgerbelangen Amstelveen, CDA en 50plus zien Lelystad als optie om regio te ontlasten.
De overige partijen spreken zich niet uit over Lelystad.
d. Bewoners
Goed voor Amstelveen noemt minimaal twee realistische maatregelen die op korte termijn hinder kunnen reduceren.
VVD, Burgerbelangen Amstelveen, SP en GL noemen minimaal één concrete hinderbeperkende maatregel.
D66, PvdA en 50plus noemen geen oplossingen die op korte termijn en\of grote schaal hinder zullen reduceren of noemen maatregelen waarmee overlast wordt verplaatst naar buurtgemeenten
e. Prijsverhoging
Geen van de partijen noemt prijsverhoging in hun programma. Wel noemt GL BTW op tickets en kerosine in de standpunten op hun website.
f. Duurzaam vliegen
GL, PvdA, SP, CDA, CU, Goed voor Amstelveen en 50plus hebben (op de korte termijn) geen vertrouwen in duurzaam vliegen of laten zich er niet over uit.
De overige partijen verwachten dat duurzaam vliegen binnen handbereik ligt.
g. Duurzaam alternatief transport
Burgerbelangen Amstelveen, Gl, CU, Goed voor Amstelveen spreken over betere treinverbindingen als alternatief, de overige partijen laten zich niet uit over alternatieve reismethoden.
h. Klimaatverandering
CU brengt vliegen niet in verband met klimaatproblemen, de overige partijen wel.

Totaalscore van partijen op pro vliegen

Aan de uitspraken van partijen over de acht rubrieken is een cijfer gegeven. Een hoger cijfer betekent een standpunt dat meer wijst op pro vliegen. 

Het als relevant vermelden van een rubriek “pro vliegen” (bijvoorbeeld a economie en b groei) levert een 1 op. Het niet vermelden van zo’n rubriek levert een 0 op. Soms is een rubriek beoordeeld als “relevant, mits”, bijvoorbeeld bij b groei (groeien, mits duurzaam) en bij Lelystad (ja, indien geen laagvliegen). In dat geval krijgt zo’n oordeel cijfer 0,5.

Het niet vermelden van een rubriek “tegen vliegen” (bijvoorbeeld d bewoners, e prijsverhoging, g duurzaam alternatief vervoer) levert ook een 1 op.

De volgende tabel vermeldt de cijfers van partijen op rubrieken en hun totaalscore. De totaalscore is een simpele optelling van de scores op alle rubrieken. Hoe hoger de score, hoe meer de partij vóór vliegen is. Het scorebereik is 0 tot 8.

Eindrapport
 
In het eindrapport draaien we de standpunten om: welke partij wil de trend dat de luchtvaart steeds maar groeit tot stilstand brengen? De score loopt van 0 tot 100. 
Deze kieswijzer is gemaakt door Michiel van Parreeren, in samenwerking met Paul van der Maesen.