Vliegen aan banden 

Kieswijzer luchtvaart verkiezingen Aalsmeer / Kudelstaart 2022

Rapport van standpunten politieke partijen over luchtvaart

Ik baseerde me op de informatie van partijen op hun websites. De peildatum was 21 februari. 
Het gaat om 6 partijen die hier vermeld staan. 

Deze kieswijzer kijkt enkel naar de standpunten in de actuele verkiezingsprogramma’s en houdt de partijen een spiegel voor. Er wordt geen rekening gehouden met de standpunten of moties uit voorgaande jaren. Zo is bekend dat in de vorige periode alle partijen unaniem vóór het uitvoeren van een onafhankelijke maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) stemden en achter de uitkomsten staan. De uitkomst van deze MKBA is hier te vinden. De partijen in Aalsmeer lijken allen (binnen hun mogelijkheden) zo veel mogelijk te werken aan het beperken van hinder in hun gemeente. Een manier waarop partijen zich in deze gemeente onderscheiden is vooral de manier waarop ze deze hinder willen tegengaan, gaan ze voor verplaatsing van de hinder of maken ze zich hard voor krimp van de luchthaven? Hier is streng naar gekeken, verplaatsing van de hinder en uitstoot naar andere banen en\of gemeenten is niet de oplossing.

De letterlijke teksten zijn te vinden in bijgaand document.

Rubrieken
De acht rubrieken om de standpunten van partijen te karakteriseren en met elkaar te vergelijken zijn net als in de landelijke verkiezingen van 2021:

a. Economie. De nadruk die wordt gelegd op luchtvaart als banenmotor, factor voor vestiging van bedrijven etc. Het economisch belang is reden om groei van de luchtvaart voor te staan.
b. Groei. Het standpunt over groei van Schiphol.
c. Lelystad. Het standpunt over vestigen van luchthaven Lelystad voor vakantievluchten.
d. Bewoners. Zorg voor de noden van bewoners in de buurt van luchthavens in verband met geluidsoverlast en luchtvervuiling. Adaptief bouwen door betere isolatie is een argument dat samengaat met standpunt pro groei.
e. Prijsverhoging. Standpunt over verhogen van de prijs van tickets, kerosine, etc. 
f. Duurzaam vliegen. Standpunt over mogelijkheid dat luchtvaart duurzamer kan worden door biofuels, synthetische kerosine, schonere en stillere vliegtuigen, elektrisch vliegen etc. Berekeningen van experts laten zien dat de verduurzamingsplannen niet voldoende zijn om groei te rechtvaardigen. Ook experts zien geen mogelijkheid van duurzaam vliegen vóór 2050.
g. Duurzaam alternatief transport. Standpunt over duurzaam vervoer per trein als alternatief.
h. Klimaatverandering. Standpunt over de rol van luchtvaart in verband met CO2-uitstoot, in het kader van de klimaatopwarming en het Parijsakkoord van 2015. Dit wijst op een perspectief dat de grenzen van ons land overschrijdt.

Vergelijking van standpunten

a. Economie.
VVD geeft aan dat luchthaven van economisch belang is en erkent dat de leefbaarheid onder druk staat maar geeft geen concrete oplossingen om deze belangen terug in balans te krijgen.
De andere partijen onderstrepen vooral de conclusies uit het MKBA van CE Delft waarin staat dat juist krimp van Schiphol beter zou zijn voor de economie.
b. Groei
CDA, PvdA, Absoluut Aalsmeer, GL, D66 willen krimp van Schiphol.
VVD wil geen groei maar spreekt niet van krimp.
c. Lelystad
Alleen PvdA noemt het openen van Lelystad niet de oplossing maar enkel verplaatsing van het probleem.
d. Bewoners
VVD noemt geen oplossingen die op korte termijn en\of grote schaal geluidsoverlast zullen wegnemen.
CDA, Absoluut Aalsmeer, D66 en PvdA noemen minimaal één concrete hinderbeperkende maatregel, maatregelen die bijvoorbeeld overlast zouden verplaatsen naar een andere baan\gemeente werden afgekeurd.
GL noemt minimaal twee of meer concrete hinderbeperkende maatregelen.
e. Prijsverhoging
Alleen PvdA spreekt zich uit over het belasten van vliegen en geeft als voorbeeld bus en treinkaartjes waar wel belasting op wordt geheven.
f. Duurzaam vliegen
CDA, VVD, Absoluut Aalsmeer en D66 spreken zich niet uit over duurzaam vliegen
GL en PvdA benoemen schoner vliegen of duurzamere brandstoffen en juichen innovatie toe maar zien dit niet als realistische en tijdige oplossing.
g. Duurzaam alternatief transport
CDA en PvdA noemen de trein of andere moderne methoden van transport als alternatief voor korte vluchten.
h. Klimaatverandering
CDA breng als enige partij vliegen niet in verband met klimaatproblemen.

Totaalscore van partijen op pro vliegen

Aan de uitspraken van partijen over de acht rubrieken is een cijfer gegeven. Een hoger cijfer betekent een standpunt dat meer wijst op pro vliegen.

Het als relevant vermelden van een rubriek “pro vliegen” (bijvoorbeeld a economie en b groei) levert een 1 op. Het niet vermelden van zo’n rubriek levert een 0 op. Soms is een rubriek beoordeeld als “relevant, mits”, bijvoorbeeld bij b groei (groeien, mits duurzaam) en bij Lelystad (ja, indien geen laagvliegen). In dat geval krijgt zo’n oordeel cijfer 0,5.

Het niet vermelden van een rubriek “tegen vliegen” (bijvoorbeeld d bewoners, e prijsverhoging, g duurzaam alternatief vervoer) levert ook een 1 op.

De volgende tabel vermeldt de cijfers van partijen op rubrieken en hun totaalscore. De totaalscore is een simpele optelling van de scores op alle rubrieken. Hoe hoger de score, hoe meer de partij vóór vliegen is. Het scorebereik is 0 tot 8.

Eindrapport
 
In het eindrapport draaien we de standpunten om: welke partij wil de trend dat de luchtvaart steeds maar groeit tot stilstand brengen? De score loopt van 0 tot 100. 
Deze kieswijzer is gemaakt door Michiel van Parreeren, in samenwerking met Paul van der Maesen.